Публічний договір (оферта) про надання інформаційних послуг та Угода про конфіденційність.

Громадська організація «ФОНД ПІДТРИМКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ», в особі директора Дворецкого Віталія Олександровича, (надалі Компанія), з однієї сторони, і фізичною особою (надалі «Користувач»), що приєдналась до зазначеного Договору, шляхом використання веб-сайту atoms.com.ua (надалі Сервіс), який приймає (акцептує) публічну пропозицію (оферту) про укладання Договору, з іншої сторони, спільно іменовані як Сторони.

  1. Порядок укладення Договору

1.1 Договір набуває чинності з моменту початку використання Сервісу користувачем.

1.2 Якщо Користувач не згоден з публічною офертою, він не може користуватися сервісом, його матеріалами і додатками.

1.3 Підтвердженням укладення договору є використання Сервісу або його додатків.

1.4 Публікація (розміщення) тексту цього Договору на сайті Компанії за адресою: https://atoms.com.ua/oferta є публічною пропозицією (офертою) Компанії , що адресована невизначеному колу осіб щодо укладання цього Договору.

1.5 Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами

  1. Предмет Договору

2.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Компанія надає доступ до Сервісу та його додаткам “як є”.

2.2. Під доступом до сервісу за цим Договором розуміється надання доступу до електронних журналів, особистого кабінету, щоденників, редактору розкладу, інформації про хід освітнього процесу учня та іншої інформації, додаткам Сервісу, згідно обговорених при реєстрації і визначених Компанією доступів .

3. Права і обов'язки Компанії

3.1 Виконувати безкоштовне оновлення Сервісу;

3.2 Підтримувати працездатність Сервісу та всіх його додатків;

3.3 Забезпечити конфіденційність відомостей, що стосуються предмету Договору, ходу його виконання та одержаних результатів;

3.4 Проводити інформаційний та консультаційний супровід щодо роботи з сервісом за телефоном або по електронній пошті.

3.5 Призупинити або припинити надання доступу до сервіса, а також повністю обмежити Користувачеві доступ до Сервісу у наступних випадках:

3.6. Змінювати або доповнювати Договір в будь-який момент без попереднього або наступного повідомлення. Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Договору покладається на Користувача. Продовження використання Сервісу Користувачем після внесення змін і/або доповнень до Договору означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями;

3.7 Змінювати технічні характеристики і параметри програмно-технічних засобів, задіяних для надання Сервісу, у разі, якщо такі зміни спрямовані на підтримку працездатності програмно-технічних засобів або на поліпшення їх функціонування, в тому числі з тимчасовим (до двох годин) призупиненням надання Послуг. 

4. Права і обов'язки Користувача

4.1 У разі виникнення претензій щодо наданих Компанією Послуг повідомити в службу підтримки сервісу про це протягом 7 (семи) календарних днів з моменту, коли Користувач стало відомо про невиконання або неналежне виконання Компанією власних зобов'язань за цим Договором;

4.1.1 Не копіювати фрагменти друкованих матеріалів, які супроводжують Сервіс, не передавати облікові дані користувача третім особам, дотримуватися законодавства України, що стосується охорони авторських прав Компанії.

4.1.2  Користувач підтверджує, що несе відповідальність за дотримання вимог законодавства України, в тому числі, Конституції України, законів України "Про захист суспільної моралі", "Про рекламу", "Про авторське право і суміжні права", "Про охорону знаків для товарів і послуг", не обмежуючись перерахованим, виключаючи повну відповідальність за зміст і форму будь-якої інформації, яку надає та розміщує на сервісі.


4.2. Замовник має право:

4.2.1. Використовувати Сервіс і додатки Сервісу;

4.2.2. Отримувати безкоштовні консультації щодо роботи з Сервісом за телефоном, засобами поштового зв'язку або електронною поштою;

4.2.3. Вносити пропозиції щодо зміни або доповнення функціональних можливостей Сервісу, залишати відгуки про надані послуги.

5. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 При обробці та збереженні персональних даних в Сервісі, Компанія забезпечує їх захист відповідно до вимог Законів України "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" та постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 "Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах".

5.2 Обробка персональних даних здійснюється у дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервіса. Компанія вживає усіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних Користувача, зокрема обробка даних здійснюється на обладнанні, що міститься у приміщеннях, які охороняються, із обмеженим доступом.

5.3 Всі персональні дані учасників освітнього процесу дублюються на захищених серверах Компанії і зберігаються 10 років, згідно з чинним законодавством України.

5.4 Компанія не розголошує персональні дані, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, при цьому таке зобов’язання залишається чинним після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними, крім випадків, установлених Законом України "Про захист персональних даних";

5.5 Компанія не розголошуватиме службову та комерційну таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію, що стала відома під час виконання обов’язків за цим Договором, або під час використання Сервісу.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

6.1. Даний Договір набуває чинності з моменту реєстрації Користувача на веб-сайті http://atoms.com.ua та діє до дати відмови будь-якої Сторони від Договору, але не раніше виконання однією Стороною перед іншою взятих майнових обов’язків.

6.2. Дія цього Договору достроково припиняється:

• за взаємною згодою сторін;

• за рішенням суду, що набрало чинності;

• Компанією у разі невиконання Користувачем своїх зобов’язань за цим Договором;

• з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. При виникненні спорів Сторони вживатимуть всіх заходів, щоб вирішити їх шляхом переговорів. При недосягненні позитивного результату кожна зі Сторін має право звернутися до суду за місцем знаходження Компанії.

8. Юридична адреса

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФОНД ПІДТРИМКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ»

49099, м. Дніпро, вул. Коробова, 9, оф. 6